Soukromá výuka angličtiny a výuka pro firmy a společnosti

 • individuální výuka dle požadavků klienta
 • Skupinová výuka pro 2 - 4 studenty
 • Příprava na maturitní zkoušku z anglického jazyka
 • Příprava na různé jazykové zkoušky
 • Doučování a pomoc s přípravou do školy pro školáky a studenty
 • Pevný rozvrh hodin dle dohody
 • Flexibilní rozvrh hodin přizpůsobený časovým možnostem klienta

Výuka angličtiny v Havlíčkově Brodě a Poděbradech

 • Výuka může probíhat v obou těchto lokalitách a blízkém okolí dle dohody.
 • Dále nabízím možnost čtení knížky v anglickém jazyce pod mým vedením.
 • Společné hodiny můžou být věnovány rozboru četby s doplňkovými cvičeními.
 • Můžeme se společně dívat na film v angličtině. Výuka bude věnována rozboru filmu/filmů.
 • Povídejme si v angličtině. Tato forma výuky nevyžaduje žádné výukové materiály.

Překlady do angličtiny a překlady z angličtiny

 • překlady obecné i odborné
 • překlady beletrie
 • překlady webových stránek
 • titulkování
 • konzultace k překladům
 • termín vyhotovení dohodou
 • zadání lze vyjednat elektronicky

Překlad je vlastně písemný převod textu ze zdrojového jazyka do cílového. Důraz kladu zejména na jazykovou přesnost, faktickou správnost a srozumitelnost. Kvalitně přeložit text neznamená přeložit ho doslova. Jedná se o komplexní jazykový převod, který zahrnuje řadu kroků. Je nutné věnovat pozornost odborné přesnosti, terminologické jednotnosti a faktické a jazykové správnosti. Cílový text musí být srozumitelný pro čtenáře, kterým je text určen.

Tlumočení anglického jazyka

 • tlumočím z/do anglického jazyka
 • konsekutivní tlumočení
 • tlumočení při neformálních setkáních
 • tlumočení formou „šušotáže“

Konsekutivní tlumočení je tlumočení ústního projevu řečníka po částech.

Šušotáž je v podstatě simultánní tlumočení. Probíhá tak, že tlumočník, nacházející se vedle klienta, kterému tlumočí, šeptá souběžně tlumočený text klientovi do cílového jazyka.

Rešerše a rešeršní služby

 • české i anglicky psané zdroje
 • ruční vyhledávání
 • vyhledávání internetových zdrojů
 • soupis zdrojů dle citační normy

Slovo rešerše pochází z francouzského výrazu recherche, neboli hledání. Jedná se o vyhledávání informací o určité problematice na základě konkrétního požadavku nebo o soupis vyhledaných informací jako výsledek. V dnešní době se díky rozvoji internetu a počítačových databází on-line povaha rešeršní práce výrazně změnila a mnozí uživatelé si informace vyhledávají sami, pomocí počítačových vyhledávačů a databází.

Rešerše je soupis literatury k tématu, na kterém máte pracovat, napsat nějaké pojednání nebo připravit referát, prezentaci či přednášku. Udělat rešerši znamená prohledat dostupné informační zdroje: katalogy knihoven, odborné elektronické databáze i zdroje na internetu (např. webové stránky univerzit, vědeckých společností i firem oborově zaměřených na vaše téma). Shromáždění a přečtení vybrané relevantní literatury je předpokladem k vytvoření přehledu o stavu poznání v oboru a tématu vaší práce. Utřídíte si tak základní poznatky, východiska a získáte inspiraci pro svou vlastní práci.

Rešerše textu je také soupis subjektivně nejdůležitějších bodů a myšlenek textu. Vytváří se tak osnova textu, která slouží k rychlému pochopení a orientaci v tématu. Jedná se o práci tvořenou z citací a parafrází, u kterých se musí dbát na zachování významu rešerše v porovnání s výchozím textem.

Citováno ze zdrojů:

Rešerše - citace srpen, 25. 2012  Wikipedia
Rešerše - citace srpen, 25. 2012 Knihovna ČVÚT

Korektury textů v českém nebo anglickém jazyce

 • gramatické, stylistické
 • zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací

Korektury textů

Když píšete referáty, seminární, bakalářské nebo diplomové práce a jiné texty, je třeba, aby byly gramaticky, stylisticky a věcně správně. Jakýkoliv vámi vytvořený text je vaší vizitkou. Úkolem korektora je daný text opravit, odstranit gramatické chyby, stylistické i funkční neobratnosti i překlepy a naformátovat text tak, aby odpovídal požadovaným normám.

Chcete mít jistotu, že váš text v angličtině je napsaný správně?

Nezávazná konverzace bez pedagogického vedení

Sejdeme se na jakémkoliv místě a budeme se bavit pouze v angličtině.  Tato forma výuky nevyžaduje žádné výukové materiály a není nijak cíleně vedená. Účelem je udržovat konverzaci a procvičovat používání praktického každodenního jazyka.

Doplňkové služby

Nabízím možnost čtení knížky v anglickém jazyce pod mým vedením. Společné hodiny můžou být věnovány rozboru četby s doplňkovými cvičeními. Můžeme se společně dívat na film v angličtině. Výuka bude věnována rozboru filmu/filmů. Povídejme si v angličtině. Tato forma výuky nevyžaduje žádné výukové materiály.