• české i anglicky psané zdroje
  • ruční vyhledávání
  • vyhledávání internetových zdrojů
  • soupis zdrojů dle citační normy

Slovo rešerše pochází z francouzského výrazu recherche, neboli hledání. Jedná se o vyhledávání informací o určité problematice na základě konkrétního požadavku nebo o soupis vyhledaných informací jako výsledek. V dnešní době se díky rozvoji internetu a počítačových databází on-line povaha rešeršní práce výrazně změnila a mnozí uživatelé si informace vyhledávají sami, pomocí počítačových vyhledávačů a databází.

Rešerše je soupis literatury k tématu, na kterém máte pracovat, napsat nějaké pojednání nebo připravit referát, prezentaci či přednášku. Udělat rešerši znamená prohledat dostupné informační zdroje: katalogy knihoven, odborné elektronické databáze i zdroje na internetu (např. webové stránky univerzit, vědeckých společností i firem oborově zaměřených na vaše téma). Shromáždění a přečtení vybrané relevantní literatury je předpokladem k vytvoření přehledu o stavu poznání v oboru a tématu vaší práce. Utřídíte si tak základní poznatky, východiska a získáte inspiraci pro svou vlastní práci.

Rešerše textu je také soupis subjektivně nejdůležitějších bodů a myšlenek textu. Vytváří se tak osnova textu, která slouží k rychlému pochopení a orientaci v tématu. Jedná se o práci tvořenou z citací a parafrází, u kterých se musí dbát na zachování významu rešerše v porovnání s výchozím textem.

Citováno ze zdrojů:

Rešerše - citace srpen, 25. 2012  Wikipedia
Rešerše - citace srpen, 25. 2012 Knihovna ČVÚT